RADCLIFFE, A., & Balieiro, M. (2019). DO SOBRENATURAL NA POESIA. Prometeus Filosofia, 11(31). https://doi.org/10.52052/issn.2176-5960.pro.v11i31.12716